سطح آب دریاها تا 65سانتی متر افزایش می یابد

تحقیقات جدید نشان می دهد تا سال 2100 سطح آب دریاها 65 سانتی متر افزایش یافته است و این امر خطری برای شهرها و مناطق ساحلی مانند شانگهای و واشنگتن به حساب می آید. .