نشست حقوق کارگر روز چهارشنبه برگزار می شود

نشست حقوق کارگر و چالش های نهادی ساختاری و راهکار های پیشرو به میزبانی خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن اندیشه و قلم برای روز چهارشنبه (بیست و پنجم بهمن ماه) برگزار می شود. .