پیگیری برنامه ساخت ماهواره سنجش از دور برای جلوگیری از مخاطرات طبیعی

رییس سازمان فضایی ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: این سازمان مطابق با نیاز بخش های مختلف کشور برنامه ساخت ماهواره های سنجش از دور را با جدیت دنبال می کند. .